mantiacnkp

  • mantiacnkp posted an update 1 month, 1 week ago

    Chó Poodle có mấy loại? đây chính là 5 loại Giống chó Poodle được Dog Paradise liệt kê bên dưới.- Tiny Poodletrong mỗi giống Chó Poodle, có một giống chó biến thể tên là Tiny Poodle. đây là giống chó bé nhất (chỉ sau chó Teacup Poodle) và là một trong hai giống chó chưa được AKC – Thương Hội chó Đất nước Hoa Kỳ chính thức công nhận. Tiny Poodle…[Read more]

  • mantiacnkp became a registered member 1 month, 1 week ago

  • Load More